نمونه سوالات آمار و مدلسازی

نمونه سوالات آمار و مدلسازی ،
 
 
نمونه سوالات آمار و مدلسازی ردیف توضیحات لینک دانلود 1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال 2 دبیرستان آبسال تهران نمونه2 دریافت نمونه سوال 3 دبیرستان آبسال تهران نمونه 3 دریافت نمونه سوال 4 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال 5 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال 6 دبیرستان شاهد امام نمونه 3 دریافت نمونه سوال 7 دبیرستان شاهد امام نمونه 4 دریافت نمونه سوال 8 دبیرستان فرزانگان نمونه 1 دریافت نمونه سوال 9 دبیرستان فرزانگان نمونه 2 دریافت نمونه سوال 10 خرداد 83 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال 11 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال 12 فروردین 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال 13 نمونه سوال خرداد استان اصفهان دریافت نمونه سوال 14 نمونه سوال نوبت اول استان اصفهان دریافت نمونه سوال 15 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراک دوم ریاضی دریافت نمونه سوال 16 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراک سوم تجربی دریافت نمونه سوال 17 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال 18 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال


اطلاعات بیشتر : ۩ منظره اطلاعات ۩ - نمونه سوالات آمار و مدلسازی
DataVista.US
/ 0 نظر / 13 بازدید