# یک_داروی_جدید_برای_درمان_بیماری_کولیت_روده_تایید_ش