طنز.!وصف حال مردان زن مرده!!!

وصف حال مردان زن مرده!!!طنز

مـــــردها کاین گریه در فقدان همســــــــر می کنند
بعد مرگ همســـــــر خود ، خاک بر سر می کنند !

خاک گورش را به کیسه ،سوی منزل مـــی برند !
دشت داغ سینـــــه ی خـــــود ، لاله پرور میکنند

چون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در مــــــی شوند
خاک زیر پای خود، از گریه ، هــــــی ! تر می کنند

روز و شب با عکــس او ، پیوسته صحبت میکنند
دیده را از خون دل ، دریای احمــــــــر مــــی کنند !

در میان گریههاشان ، یک نظر ! با قصد خیــــــر !!
بر رخ ناهیـــــــد و مینـــــــــا وصنــــــوبر می کنند !

بعدٍ چنــــــدی کز وفات جانگــــــــداز ! اوگذشـــت
بابت تسلیّت خـــــــود ! فکــــر دیگــــــر مـــی کنند

دلبریچون قرص ماه و خوشگل و کم سن و سال
جانشیـــــــــن بی بدیل یار و همســـــــرمی کنند

کـــــــــج نیندیشید !! فکــر همســـــــر دیگر نیَند !
از برایبچـــه هاشان ، فکر مـــــــادر مـــی کنند !!

/ 1 نظر / 12 بازدید
جوکر مومن

آقا به ما هم سر بزنید که شاید سو}ه هم شدید بیایید آقا بیایید http://tanzalood.persianblog.ir