ضرب المثل داغ بردسکنی

جدیدا دربردسکن  ازشب اهدای جوایز مسابقات بخاطرفروش کتاب........................ ضرب المثلی درست شده به این قرار:

پارچولیوان همون دوچرخیو سکه طلا

پس اگه درمسابقه کتاب خونی رتبه بیرن صدهاجایزه نفیس ازقبیل

دوچرخه .سکه طلاو.......هزاران جایزه نفیس به شمااهدامی شودبه شرط اونکه موقع گرفتن پارچولیوان تصورکنن همون سکه طلایه.

این هم ازبرکت خواندن کتاب جرم شناسی کله پاچه ازاستادارجمندجناب ........

/ 0 نظر / 10 بازدید