نمونه سوالات فلسفه تربیت دکترابراهیم زاده

منبع کتاب فلسفه تربیت دکترابراهیم زاده

ا-کدام عبارت درخصوص اصطلاح "تعریف تربیت"صحیح است؟

جواب:ب:درتعریف شی یاچیزی بایستی به نظرات اهل فن توجه کرد.

2-فلسفه درمعنای عام به چه معناست؟

جواب :الف:مجموعه معارف ومعتقدات شخصی

3-فلسفه درمعنای خاص بیشتر به چه معناست؟

جواب:ج:متافیزیک

4-مکتب فلسفی تجربه گرایی توسط چه کسی بنیانگذاری شد؟

جواب:د:فرانسیس بیکن

5-کدام گزینه موضوعات عمده فلسفه رابهتربیان می کند؟

جواب:الف هستی شناسیفشناخت شناسی فارزش شناسی

6-علت عدم ارائه یک تعریف قابل قبول همگانی درباره تربیت چیست؟

جواب:جکزیرافرایندتربیت پیچیده وبیشتریک فعالیت خلاق است.

7-کدامیک از گزینه های زیردرست است؟

جواب:ج:شرط تحقق تعلیم آگاهی وشعورشخص تعلیم گیرنده است.

8-کدامیک ازجملات زیردررابطه بامقوله تربیت صحیح نیست؟

جواب :ب:تدریس وسیله ای برای تربیت است نه خود تربیت

9-اصطلاح علم تربیت اولین بارتوسط چه کسی عنوان شد؟

جواب:ب:الکساندربن

10-تربیت درکدام مرحله اش انسان  رابه کمال رهنمون می سازد؟

جواب :ج:خودسازی

ادامه دارد؟

 

/ 0 نظر / 20 بازدید