فلسفه هستی شناسی

n       هستی شناسی اسلامی

n       در فلسفه اسلامی هستی به عنوان بدیهی ترین بدیهات, نخستین چیزی است  که در باره ی آن بحث می شود .مهمترین مسائل هستی شناسی در این فلسفه عبارتند از مبدا ومنشاء هستی که نهایتا ً به بحث از خدا وخدا شناسی می انجامد.

n       هستی از دیدگاه اسلام ,بدون خداوند معنی و مفهوم ندارد خداوند متعال ,واقعیت مطلق ومبداء هستی است  و هیچ زمانی و منانی از او خالی نیست.

n       انسان از دیدگاه اسلام موجودی مادی معنوی , یعنی دارای روح وجسم است .

n       تاثیر هستی شناسی اسلامی در تربیت

n       جهان وانسان در هستی شناسی اسلامی در حرکت و شدن بسوی تکامل هستند.وسیله این تکامل برای انسان همانا تربیت است .

n       اهمیت تربیت در مکتب اسلام به قدری است که خداوند خود را ”رب العالمین ” یا ” پروردگار“ جهان می نامد

بطور کلی هدفهای تربیتی اسلام را می توان چنین خلاصه کرد:

الف :اهداف اعتقادی واخلاقی ب :اهداف پرورشی ج:اهداف علمی وآموزشی د: اهداف فرهنگی ه:اهداف اجتماعی و:اهداف سیاسی –نظامی ز:اهداف اقتصادی

شناخت شناسی وتربیت

n       شناخت شناسی اســـلامی

n       موضع قاطع این فلسفه مبنی بر اصالت عقل در شناخت مسائل متافیزیکی ,کاملا ً محفوظ بوده وبدون اینکه از ارزش تجارب حسی بکاهد واهمیت به کار گیری روش تجربی را در علوم تجربی انکار کند بر استفاده از متد تعقلی در حل مسائل فلسفی تاکید داشته است.

n        

n       از نظر قران علم در سیر خود به سوی یقین  سه مرحله دارد:

n       الف ـ علم الیقین که علم قیاسی واستنتلاجی است واز طریق استدلال عقلی حاصل می شود

n       ب ـ عین الیقین که علم ادراکی یا غیر مستقیم است و از طریق حواس حاصل می شود.

n       ج ـ حق الیقین که علم دریافت مستقیم وشهودی است.

انواع علم:

علم حضوری علم حضوری نوعی آگاهی است که بدون واسطه صورت ذهنی ,وبا شهود درونی درشخص درک کننده وجود دارد.

علم حصولی:

n       این نوع علم همانطور که دیدید حاصل تفکروتعقل ویا مشاهده وآزمایش است.مشخصه بارز آن دیدگاه فلاسفه اسلامی نیازمند بونش به صورت ادراکی یا بصورت ذهنی است

n       فلاسفه اسلامی برای نیل به علم حصولی از خارج سه مرتبه  قائل هستند: 1.مرتبه حس2.مرتبه خیال 3.مرتبه تعقل

ابزار های شناخت از دیدگاه شناخت شناسی اسلام عبارت اند از:

n       الف ـ حواس: حواس سالم و طبیعی اولیه ترین ابزار شناخت محسوب می شود.

n       ب ـ عقل یا نیروی تفکر

n       ج ـ نفس سلیم

منابع شناخت از دیدگاه اسلام عبارتند از

n       الف ـ طبیعت وبه طور کلی جهان یا آیات آفاقی ب ـ خود انسان یا آیات انفسی ج ـ تاریخ یا سرگذشت اجتماعی اقوام و ملل به عنوان آئینه عبرت دـ آثار کتبی گذشتگان در علوم , رشته ها و موضوعات مختلف.

مواد و محتوای دروس

برنامه های درسی و مواد و محتوای دروس را نیازها و حوائج مربوط به زمان حال و آینده جامعه معین می کند. آموزش مجموعه معارف اسلامی

علوم تربیتی و ریاضی / شناخت آفرینش انسان / تاریخ و تعلیمات اجتماعی/ تربیت بدنی وبهداشت/ آموزشهای نظامی / آموزشهای فنی وحرفه ای/ خلاقیتهای هنری

ارزش شناسی وتربیت

n       ارزش شناسی اسلام

n       ارزشها در فلسفه اسلامی ,در بخش ”فلسفه عملی“ وبیشتر در قالب موضوعات مربوط به ”اخلاق“ مورد بررسی قرار گرفته اند, هدف فلاسفه اسلامی از طرح این مسائل ,هدایت و راهنمائی مسلمانان به سعادت دنیوی واخروی ,باالهام ار تعالیم قرآن می باشد.

n       اصیل ترین خیر برای هرموجودی ,وجود او واصیل ترین شر برای هرموجودی ,عدم اوــ می باشد.

تاثیر ارزش شناسی  اسلام در تربیت

n       تربیت ,نقش عمده ای را در ایجاد توانائی تشخیص و انتخاب اصیل ترین و ارزشمند ترین آنها دارد . چون این انتخاب باید به راهنمایی و کمک عقل صورت گیرد ,بنابراین مربیان مسلمان تاکید زیادی به پرورش عقلانی انسان دارند کعبه گونه ای عقلایی در انتخاب عمل نماید.

n       در تربیت اسلامی ,کمال انسان هدف است و کمال انسانی در گرو کسب فضایل اخلاقی ودوری از رذایل است. معلم به خاطر اقتدار و نفوذ معنوی خود در شاگردان  ,الگو و سرمشق آنان است بدین لحاظ مسئولیت مهمی در جریان تربیت به عهده او گذاشته شده است.

n       تربیت اسلامی ,طرحی کامل در مورد پرورش روح و تهذیب نفس ارائه کرده است.

ارزش زیبائی در تربیت اسلامی

n       توجه به زیبائی وهنر یکی از مظاهر عمده تربیت اسلامی است./ 2. یگانگی وشمولویژگی اصلی مدرسه3. نظام اداری 4. نقش جامعه وفرد 5. محتوای تربیت6. ماهیت انسانی وعمل تربیت7. رابطه های انسانی 8. تعهد و مسئولیت9. خلوص نیت

 

/ 0 نظر / 14 بازدید